Algemene voorwaarden

Algemene Gebruiksvoorwaarden

1. Welkom Impactmaker!
1.1. Deze Algemene gebruiksvoorwaarden zijn met ingang van 5 mei 2021 van toepassing op ieder gebruik van het platform Wijmakenimpact.nl. Op alle diensten die door Wijmakenimpact.nl worden aangeboden en op alle overeenkomsten die u met Wijmakenimpact.nl aangaat voor het gebruik van het platform en de dienst

Door het bezoeken van Wijmakenimpact.nl gaat u akkoord met de Algemene gebruiksvoorwaarden.

Wij MakenImpact raadt zowel alle Gebruikers van het platform als van de diensten van  Wij Maken Impact.nl aan, om deze gebruiksvoorwaarden vooraf goed door te lezen. Wij Maken Impact kan deze Algemene gebruiksvoorwaarden wijzigen en wij raden u aan om deze regelmatig even door te nemen.

In deze Algemene gebruiksvoorwaarden (“Algemene gebruiksvoorwaarden”) wordt met Wij Maken Impact (“Wij Maken Impact”) bedoeld: Wij Maken Impact.nl, een eenmanszaak, kantoorhoudende te (3454JW) De Meern aan de Zandweg 63, handelend onder Kamer van Koophandelnummer 58691286. 

'Gebruiker' In de Algemene gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder gebruiker (“Gebruiker”): degene die Wij Maken Impact online bezoekt.

1.2. Bescherming van uw privacy
In ons Privacy beleid wordt uitgelegd hoe wij omgaan met de persoonlijke gegevens en hoe wij de privacy beschermen.

1.3. Toegankelijkheid
Wij Maken Impact.nl is toegankelijk voor iedereen. Wanneer gebruik wordt gemaakt van de diensten, aangeboden door Wij Maken Impact, bent U verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste informatie, evenals de afspraken die u overeenkomt met een Gebruiker. De diensten van Wij Maken Impact zijn slechts toegankelijk voor minderjarige Gebruikers wanneer zij daarvoor toestemming hebben gekregen van hun wettelijke vertegenwoordiger of wanneer het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een minderjarige de betreffende handeling verricht.

1.4. Niet toegestaan

 • De inhoud van het platform mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd en/of openbaar gemaakt worden, behoudens RSS feeds voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten.
 • Het is niet toegestaan de inhoud van het platform te wijzigen, anders dan beschreven in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.
 • Op de databank met persoonlijke- en bedrijfsprofielen rust het databankrecht van Wij Maken Impact.
 • Het is niet toegestaan om hyperlinks naar Profielen op een ander Platform weer te geven, tenzij hieraan voorafgaand schriftelijke toestemming van Wij Maken Impact is verkregen.


1.5. Misbruik van het Platform en gevolgen
Voor de veiligheid en om misbruik tegen te gaan worden e-mailadressen afgeschermd door Wij Maken Impact.
Voor het melden van illegale en inbreuk makende advertenties, beledigende inhoud en andere problemen verzoeken wij u ons daarop te wijzen. Klachten omtrent oplichting/verzaking kunt u melden via wijmakenimpact@gmail.com .

Indien wij van mening zijn dat een bepaalde Gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet of onze voorwaarden en beleid, dan kunnen wij maatregelen treffen. Wij Maken Impact kan deze maatregelen ook treffen indien op onredelijke wijze gebruik gemaakt wordt van het platform, bijvoorbeeld bij hindering van anderen of van het platform.

 • Wij Maken Impact kan deze Gebruiker uitsluiten van haar diensten of bepaalde functionaliteiten beperken.
 • Wij Maken Impact kan in het kader van bovenstaande de persoonsgegevens van de betrokkenen verwerken. Indien daar aanleiding toe is, kan Wij Maken Impact binnen de grenzen van de wet, de persoonsgegevens van de betrokkenen doorgeven, aan bijvoorbeeld de politie.


1.6. Wij Maken Impact geeft geen garanties

 • Wij Maken Impact.nl garandeert niet dat haar diensten altijd voldoen aan de verwachtingen van de Gebruiker.
 • Wij Maken Impact garandeert niet dat het Platform foutloos en veilig functioneert.
 • Alle teksten op het platform zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten.

1.7. Beperking aansprakelijkheid Wij Maken Impact.nl
Wij sluiten, voor zover dit is toegestaan, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker lijdt door:

 • gebruik van onze diensten;
 • het niet of niet veilig beschikbaar zijn van het platform of delen daarvan;
 • onjuiste informatie op het platform;
 • afname van diensten van derden via het platform; of
 • wijzigingen in de diensten van Wij Maken Impact of in het Platform

  Als Wij Maken Impact toch aansprakelijk is, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de vergoeding die de Gebruiker aan Wij Maken Impact heeft betaald voor een dienst of product.


1.8. Platforms en diensten van derden
Het Platform bevat verwijzingen naar platforms van derden. Wij Maken Impact heeft geen zeggenschap of invloed op de inhoud van deze platforms. Hier gelden de voorwaarden en het beleid van die betreffende Platforms. Dit geldt ook voor het gebruiken van de diensten van externe dienstverleners.

1.9. Klachtenregeling
Klachten en opmerkingen m.b.t. de dienstverlening van Wij Maken Impact graag mailen naar: wijmakenimpact@gmail.com

Klachten dienen binnen bekwame tijd (één maand) nadat u een gebrek in de dienstverlening heeft geconstateerd te worden ingediend. Klachten volledig en duidelijk omschreven indienen. Wij streven ernaar om binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht te reageren.

1.10. Overige bepalingen
Wij Maken Impact.nl is gevestigd aan de Vredeman de Vriesstraat 6, 8921 BT te Leeuwarden.  BTW nummer 003721542B04 is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 826681400000

Wij Maken Impact.nl  kan de Algemene gebruiksvoorwaarden of delen daarvan te allen tijde wijzigen. De wijzingen worden van kracht binnen een redelijk termijn nadat deze zijn aangekondigd, of nadat u na de wijziging opnieuw van het Platform of de diensten van Wij Maken Impact gebruik heeft gemaakt.

Indien wij een bepaling in de Algemene gebruiksvoorwaarden niet direct afdwingen, dan betekent dit niet dat wij afstand van ons recht doen.

Afspraken die afwijken van hetgeen is bepaald in de Algemene gebruiksvoorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk door Wij Maken Impact.nl  zijn bevestigd. Als een of meerdere bepalingen van de Algemene gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig wordt verklaard, dan blijven de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden geldig.

Deze Algemene gebruiksvoorwaarden vormen de hele overeenkomst tussen Wij Maken Impact.nl en u als Gebruiker. De overeenkomsten die volgen uit alle diensten van Wij Maken Impact en de Algemene gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.

2. Regels voor het plaatsen van profielen
Wij Maken Impact is een onlineplatform waar gebruikers zichzelf of hun bedrijf kunnen presenteren. Ook kunnen gebruikers opdrachten uitzetten. Gebruikers kunnen zoeken naar ondernemers, studenten, opdrachten ten behoeve van het vinden of vervullen van opdrachten en werk. 

2.1 Regels m.b.t. profielen
Een profiel welke door een Lid is geplaatst, dient aan onderstaande algemene regels te voldoen.

 • De categorieën en rubrieken dienen een omschrijving van de aangeboden dienst of het bedrijf te zijn.
 • Titels en teksten van Profielen mogen alleen in het Nederlands of Engels zijn opgesteld.
 • Indien een Profiel voor het einde van de overeengekomen periode van het Platform wordt verwijderd, is het niet toegestaan om binnen de resterende looptijd van de oorspronkelijke periode een identiek Profiel voor dezelfde dienst te plaatsen, tenzij een gegronde reden bestaat.
 • Ieder Profiel dient in de best bijpassende rubriek te worden geplaatst. Indien je van mening bent dat de best passende rubriek niet voorkomt, stuur dan een mail naar: wijmakenimpact@gmail.com

2.2. Inhoud en regels:

 • De titel en de tekst van het profiel mogen niet misleidend, onnauwkeurig of onjuist zijn.
 • Discriminerende, beledigende, pornografische, bedreigende of agiterende inhoud is niet toegestaan. Ook mag de inhoud geen politieke boodschappen en persoonsgegevens van derden bevatten of in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden.

2.3. Illegale of onrechtmatige diensten
Het is niet toegestaan om diensten aan te bieden welke of waarvan de uitvoering illegaal of onrechtmatig is.
Gebruikers dienen zelf altijd goed op te letten bij het aanbieden van en reageren op diensten. Gebruikers worden geacht zelf de wet- en regelgeving op het gebied van desbetreffende dienst te kennen.

2.4. Geen inbreuk op intellectueel eigendomsrechten van derden

 • Gebruikers dienen de kennis te hebben dat hun diensten legaal aangeboden mogen worden, alvorens zij deze aanbieden op Wij Maken Impact.nl


3. Melden van illegale of inbreuk makende Profielen
3.1. Meldingen ingeval van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten
Het melden van inbreuk is bedoeld om ervoor te zorgen dat de aangeboden diensten geen inbreuk maken op het auteursrecht, het merkrecht of andere intellectuele eigendomsrechten van derden.


4. Géén garanties
4.1 Wij Maken Impact garandeert niet dat de diensten die door Leden op het Platform worden aangeboden voldoen aan uw verwachtingen. 

4.2 Wij Maken Impact geeft geen garantie over de juistheid van de referenties. Dit is altijd subjectief.

5. Wijzigingen
5.1. Wij Maken Impact kan (delen van) het platform te allen tijde en naar eigen inzicht wijzigen. Wij streven ernaar om een wijziging aan te kondigen binnen redelijke termijn voordat deze wordt doorgevoerd.

5.2. Wij Maken Impact kan de vergoedingen en prijzen van diensten en producten te allen tijde wijzigen. Indien tijdens de looptijd van een overeenkomst een prijsverandering plaatsvindt, dan is deze voor de huidige diensten en producten niet van toepassing.

6. Vrijwaring diensten en beperking aansprakelijkheid Wij Maken Impact
6.1. Iedere gebruiker vrijwaart Wij Maken Impact voor aanspraken van derden met betrekking tot schade geleden door:

 • het gebruik van via het platform aangeboden diensten.

6.2.  De voorwaarden voor de beperking van de aansprakelijkheid van Wij Maken Impact  zijn opgenomen in hoofdstuk I, artikel 7.

7. Regels voor het plaatsen van een referentie
7.1. Het plaatsen van een referentie / beoordeling
Een referentie is een ervaring met betrekking tot een samenwerking tussen dienstverlener en afnemer.

7.2. De regels voor een referentie
Een referentie:

 • moet naar waarheid worden ingevuld;
 • moet betrekking hebben op de gebruiker;
 • moet betrekking hebben op een volbrachte opdracht;
 • mag geen scheld- of kwetsende woorden bevatten;
 • mag geen privacygevoelige informatie bevatten (zoals adresgegevens, Platforms, etc.);
 • mag geen commerciële boodschappen bevatten.

 
7.3. Referenties kunnen ook negatief zijn. Negatieve referenties worden niet verwijderd, tenzij deze onmiskenbaar, onrechtmatig is, of in strijd is met één van de bovenstaande regels. In dat geval is Wij Maken Impact gerechtigd de beoordeling te verwijderen.


8. Ontbindingsrecht voor overeenkomsten op afstand
U als gebruiker, hebt onder bepaalde omstandigheden het recht om de tussen u en Wij Maken Impact gesloten overeenkomst te ontbinden.

8.1.Wanneer heeft u het recht om te ontbinden, en binnen welk termijn moet u ontbinden?
Het ontbindingsrecht is van toepassing op bepaalde overeenkomsten voor diensten, wanneer de dienst door Wij Maken Impact nog niet volledig is uitgevoerd.

De ontbindingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop uw overeenkomst met Wij Maken Impact is gesloten.
Het ontbindingsrecht is niet van toepassing, wanneer de dienst naar zijn aard direct en volledig door Wij Maken Impact wordt uitgevoerd, indien de uitvoering van de overeenkomst is begonnen met uw instemming (de betaling).

8.2. Hoe oefent u het ontbindingsrecht uit?
U kunt het ontbindingsrecht uitoefenen door een mail te sturen naar wijmakenimpact@gmail.com. U doet daarin uw verzoek en u beargumenteert duidelijk waarom u van mening bent dat u gebruik kan maken van uw ontbindingsrecht. We moeten u duidelijk en beargumenteerde verklaring om uw ontbindingsrecht uit te oefenen ontvangen voordat de ontbindingstermijn van 14 dagen is verstreken.

8.3. Wat gebeurt er als u uw ontbindingsrecht uitoefent?
Indien u ervoor kiest om uw ontbindingsrecht uit te oefenen, dient u de overeengekomen diensten te stoppen en dit kenbaar te maken via wijmakenimpact@gmail.com. 

SEA LAB
LOGIN
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram